sepio-suszarki-sufitowe-produkcja-suszarki-na-pranie-deski-do-prasowania-dozowniki-akcesoria-do-domu-lazienki
  1. pl
  2. en
  3. bg
  4. ro
  5. sl
  6. hu

 

 

 

Zamawiający 

Sepio Sp. z o.o. Sp. K.

Włoszczowice 222

28-404 Włoszczowice

 

NIP

657 280 78 99

 

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy usług badań marketingowych rynku węgierskiego. 

 

Termin naboru ofert:

Do 26.08.2022 r.

 

Przedmiot zamówienia

  • Przedmiot zamówienia obejmuje usługi doradcze w zakresie wykonania badań marketingowych dla rynku węgierskiego.

Efekty zamówienia dotyczyć będą produktów planowanych do internacjonalizacji.

W ramach internacjonalizacji Sepio Sp. z o.o. Sp. k.  planuje rozpoczęcie sprzedaży na nowych rynkach zagranicznych swoich produktów z grupy suszarek do prania: suszarki stojące, wiszące, sufitowe i inne. 

Link do oferty: 

https://sepio.eu/produkty/pranie,2,3 

 

  • Wymagany zakres badań marketingowych wskazanych rynków

Celem badań marketingowych będzie zgromadzenie, analiza i interpretacja danych, informacji o aktualnych procesach i zjawiskach rynkowych – popycie, podaży, wysokości cen, konkurencyjności czy też trendach konsumenckich wraz z wnioskami, które stanowić będą podstawę do dalszych działań marketingowych Sepio.

Badania marketingowe wskażą ogólne trendy na rynku docelowym oraz pozwolą na poznanie przyczyn ogólnych tendencji.

Usługi doradcze obejmą również:

Badania świadomości marki oraz istnienia produktów

Badania opinii klientów

Badania potrzeb klientów

Badania potrzeb i preferencji sieci handlowych

Dobór odpowiednich technik badawczych jak i kolejność ich wykonywania zostanie dostosowana przez specjalistyczny podmiot doradczy indywidualnie do specyfiki danego rynku. Badania umożliwią lepsze dopasowanie oferty do aktualnych potrzeb i oczekiwań konsumentów na docelowym rynku węgierskim. 

 

Badanie rynku musi objąć min. 200 uzyskanych odpowiedzi od respondentów (mailowych/telefonicznych lub w innych formach, w zależności od metod badawczych wybranych przez oferenta).

Badania obejmować mają respondentów: osoby fizyczne, zamieszkujące na terenie Węgier, kobiety w wieku 18-55 lat.

Zestaw pytań do przeprowadzenia badań zostanie ustalony wspólnie (Zamawiający i wybrany Wykonawca). Szacuje się, że zestaw będzie obejmował min. 15 pytań. 

Wyniki wymaganego zakresu badań Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić w formie raportu (.doc/.docx oraz .pdf). W sporządzaniu dokumentacji z badań obowiązuje język polski.

Opracowany raport musi spełniać następujące wymogi dostępności dokumentacji dla osób niepełnosprawnych: dokument  co najmniej w wersji elektronicznej, możliwej do otworzenia także w systemach starszych generacji, eksport plików do PDF w celu zwiększenia dostępności, odpowiednia wielkość czcionki z możliwością powiększenia treści do 200%, zastosowanie odpowiedniego kontrastu.

 

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć:

  • przesłać elektronicznie na adres e-mail marketing@sepio.com.pl  
  • lub osobiście lub pocztą/ kurierem na adres:

Sepio Sp. z o.o. Sp. K.

Włoszczowice 222

28-404 Włoszczowice

 

Składając ofertę osobiście lub pocztą/kurierem należy mieć na uwadze, że biuro czynne jest w godzinach 7.30 do 15.30. Decyduje data wpływu oferty do kancelarii lub na e-mail Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć:

- w przypadku złożenia osobistego, pocztą/kurierem - w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz zapisem np. Oferta – badania marketingowe.

-  w przypadku przesłania na e-mail - w tytule maila umieścić zapis np. Oferta – badania marketingowe a wszystkie wymagane dokumenty w postaci skanów załączyć do maila.

 

Zasady ogólne postępowania:

-Każdy z Oferentów składa tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Oferenta spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. 

-Oferty należy składać w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

-Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Do oferty należy dołączyć aktualny (nie starszy niż 30 dni) dokument rejestrowy (wyciąg z CEIDG/KRS). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Oferenta lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane zgodnie z opisaną metodą reprezentacji. W przypadku składania podpisów przez osoby inne niż uprawnione w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta.

-Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i obejmować całość przedmiotu zamówienia. 

-Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

-Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

-Termin związania ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oferent, składając ofertę, potwierdza, że akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy na wykonanie usług badań marketingowych.

- Zamawiający, w razie potrzeby, może wezwać oferentów do wyjaśnień. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany warunków oferty. 

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Olga Szczepańska

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

728 704 864

 

Mail do kontaktu

marketing@sepio.com.pl   

 

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia zostanie ustalony przez strony, jednak maksymalny termin realizacji nie może przekroczyć 3 miesięcy od ustalonego terminu rozpoczęcia usług.

 

Kody CPV

79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta:

- Kompletnie uzupełniony Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami

- Dokument rejestrowy

- Referencje lub inne dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego doświadczenia

- Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta - o ile prawo do reprezentowania Oferenta nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

 

Wiedza i doświadczenie

W ramach zamówienia oferty mogą złożyć podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji badań marketingowych tj. podmioty, które przedłożą referencje lub inne dokumenty poświadczające, że zrealizowały min. jedno badanie marketingowe dowolnego rynku zagranicznego w dowolnej branży w ciągu ostatnich 3 lat lub dla podmiotów istniejących krócej, w ciągu okresu ich istnienia. Złożone dokumenty muszą jednoznacznie wskazywać, że zrealizowane usługi dotyczyły wykonania badań marketingowych.

Ocena spełnienia warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie „spełnia/ nie spełnia” – na podstawie referencji lub innych dokumentów poświadczających doświadczenie.

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Cena netto – waga punktowa 100 pkt.(100%)  

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

Najniższa cena oferty netto spośród wszystkich ofert nieodrzuconych / Cena netto wskazana w badanej ofercie x100 

Zamawiającemu zależy na uzyskaniu najniższej ceny netto.

 

Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom bezwzględnym, określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy. 

O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Oferentów umieszczając stosowną informację na stronie internetowej www.sepio.com.pl.

 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia/anulowania/pozostawienia bez rozstrzygnięcia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny a oferentom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. 

 

Wykluczenia

 

1. Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na: 

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

-pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym. Brak spełnienia powyższego warunku lub niezłożenie oświadczenia oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Powyższe kryteria będą rozpatrywane na zasadzie: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Oferty nie spełniające powyższych wymogów podlegają odrzuceniu.

 

2. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

 

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym. Brak spełnienia powyższego warunku lub niezłożenie oświadczenia oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Powyższe kryteria będą rozpatrywane na zasadzie: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Oferty nie spełniające powyższych wymogów podlegają odrzuceniu.

 

 

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu w punktach dotyczących zakresu, terminu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadkach:

-uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych),

-obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, na wniosek każdej ze stron,  w drodze wspólnych zgodnych ustaleń, pod warunkiem, że zmiany będą korzystne dla Zamawiającego,

-okoliczności siły wyższej (w tym m.in. pandemii, konfliktu zbrojnego na Ukrainie)

-zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania i w okresie realizacji umowy.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Wzór umowy na wykonanie badań marketingowych

 

 

 

UWAGA! W dniu 29.08.2022 r. podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania z powodu ważnych błędów w zapytaniu ofertowym.

 

Termin składania ofert: 26.08.2022 r.

sepio-zapytanie-ofertowe
17 August 2022

ZAPYTANIE OFERTOWE - Badania Marketingowe

Wykonanie badan marketingowych na rynku węgierskim.

 

Social Media

Sepio 222 Spółka z ogrniczoną odpowiedzialnością

Włoszczowice, ul. Leśna 1, 28-404 Kije/Poland ,

Tel. +48 41 344 99 39, NIP 657-280-78-99

 

© 2022 Sepio 222 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością