sepio-suszarki-sufitowe-produkcja-suszarki-na-pranie-deski-do-prasowania-dozowniki-akcesoria-do-domu-lazienki
  1. pl
  2. en
  3. bg
  4. ro
  5. sl
  6. hu


Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć osobiście

lub pocztą/ kurierem na adres:

Sepio Sp. z o.o. Sp. K. 

Włoszczowice 222, 28-404 Włoszczowice

lub przesłać mailem na adres p.krzeszowski@sepio.com.pl 

 

Decyduje data wpływu oferty do siedziby lub na mail Zamawiającego. 

 

Ofertę należy złożyć:

- w przypadku złożenia osobistego, pocztą/kurierem - w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie, opatrzonej nazwą oferenta oraz zapisem np. Oferta na wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji.

-  w przypadku przesłania na mail - w tytule maila umieścić zapis np. Oferta na wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji. a wszystkie wymagane dokumenty w postaci skanów załączyć do maila.

 

Zasady ogólne postępowania:

- Każdy z Oferentów składa tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Oferenta spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. Oferent może wycofać ofertę do dnia upływu terminu składania ofert.

- Oferty należy składać w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

- Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

- Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i obejmować całość przedmiotu zamówienia. 

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

- Termin związania ofertą 30 dni.

-  Oferenci mogą zadawać pytania dotyczącego ogłoszonego postępowania. Pytania można zadawać wyłącznie mailowo na adres p.krzeszowski@sepio.com.pl

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Krzeszowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

791 605 520

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności Sepio Sp. z o.o. Sp. K.  na czterech rynkach europejskich.

Kategoria ogłoszenia:

Usługi

Podkategoria ogłoszenia:

Usługi inne

Cel zamówienia:

Wyłonienie wykonawcy na realizację usług doradczych polegających na przygotowaniu Modelu biznesowego internacjonalizacji Sepio Sp. z o.o. Sp. K.  w związku z zamiarem ubiegania się dla projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności Sepio Sp. z o.o. Sp. K.  na czterech rynkach europejskich.

Model biznesowy ma obejmować w szczególności:

a) analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki zagraniczne, 

b) wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach zagranicznych, 

c) analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych, 

d) wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych, wystaw czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego), 

e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki, etc.), 

f) opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym określeniem zadań związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego na poszczególnych rynkach, 

g) rekomendacje w zakresie nabycia oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i nabycia środków trwałych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (jeśli dotyczy), 

h) rekomendacje w zakresie rozwoju eksportu w oparciu o współpracę z organizacjami międzynarodowymi 

 

Model biznesowy należy opracować zgodnie ze standardem dokumentu opublikowanym przez PARP w naborze wniosków

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#dokumenty

 (wzór standardu Modelu biznesowego stanowi załącznik do niniejszego zapytania). 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia danych w Modelu biznesowym z Zamawiającym, uwzględnienia uwag i zastrzeżeń Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag do Modelu biznesowego zgłaszanych przez PARP na etapie oceny formalnej i merytorycznej w przypadku, gdy takie uwagi pojawią się. 

 

Powyższe zobowiązania Wykonawca spełnia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

 

Branża w której działa Zamawiający: 

W ramach internacjonalizacji Sepio Sp. z o.o. Sp. k.  planuje rozpoczęcie sprzedaży na nowych rynkach zagranicznych swoich produktów z grupy suszarek do prania:  suszarki stojące, wiszące, sufitowe i inne. 

Link do ich oferty: https://sepio.eu/produkty/pranie/pranie,2,1297

 

Kod CPV:

72221000-0

 

Nazwa kodu CPV:

Usługi audytu

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

73220000-0 - usługi doradcze w zakresie rozwoju

 

Harmonogram realizacji zamówienia:

Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia zostaną ustalone przez strony (Zamawiającego i wybranego Wykonawcę) na etapie podpisywania umowy na realizację usług. Jednak termin zakończenia realizacji usługi zostanie ustalony tak, by Zamawiający mógł złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach naboru prowadzonego do 22.12.2021.

 

Wiedza i doświadczenie:

W ramach zamówienia oferty mogą złożyć podmioty, które posiadają udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu Modelu biznesowego internacjonalizacji tj. podmioty, które przedłożą referencje lub inne dokumenty, poświadczające przygotowanie co najmniej jednego opracowania w tym zakresie.

Ocena spełnienia warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadzie „spełnia/ nie spełnia” – na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

 

Warunki zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu w punktach dotyczących zakresu, terminu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadkach:

- uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych),

- obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które nie mogły być znane w momencie zawierania umowy,

- okoliczności siły wyższej,

- trudności wywołanych trwającą pandemią (zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy)

- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Kompletnie uzupełniony Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

- Referencje lub inne dokumenty poświadczające posiadanie wymaganego doświadczenia

 

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Cena netto – waga punktowa 100 pkt.(100%)  

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

Najniższa cena oferty netto spośród wszystkich ofert nieodrzuconych / Cena netto wskazana w badanej ofercie x100 

Zamawiającemu zależy na uzyskaniu najniższej ceny netto.

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający przekaże zamówienie do realizacji Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom bezwzględnym, określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zamawiający nie przewiduje możliwości dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień złożonych ofert.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sepio (publikacja w tym samym miejscu, co zaproszenie do składania ofert). 

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa wykonawcza. Umowa zostanie podpisana w okresie związania ofertą. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. Informacja o zmianie, zamknięciu lub unieważnieniu postępowania, w razie zaistnienia przesłanek ku temu, zostanie upubliczniona na stronie internetowej Sepio (publikacja w tym samym miejscu, co zaproszenie do składania ofert).

 

Wykluczenia:

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na: 

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,

-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

-pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z postępowania wykluczone są podmioty:

  • znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
  • będące podmiotem, w stosunku, do którego otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 
  • będące podmiotem, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
  • będące osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

 

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń oferenta znajdujących się w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz oświadczenia Oferenta – Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań: wg. formuły: spełnia / nie spełnia.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

Została wybrana oferta:
EV Consulting Emilia Wróblewska
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695, Warszawa
Cena : 28 000 zł netto

Pozostałe oferty:


Itro Sp. z o.o.

ul. Wschodnia 46, 15-158 Białystok

Cena: 32 000 zł netto

Oferta nie była rozpatrywana ze względu na braki formalne.

 

 

 

Termin składania:

do dnia 24.11.2021 r.

- termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 26.11.2021r. (aktualizacja z dnia 24.11.2021r)

sepio-zapytanie-ofertowe
16 listopada 2021

KONKURS OFERT

Opracowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności Sepio Sp. z o.o. Sp. K. na czterech rynkach europejskich.

Social Media

Sepio 222 Spółka z ogrniczoną odpowiedzialnością

Włoszczowice, ul. Leśna 1, 28-404 Kije/Poland ,

Tel. +48 41 344 99 39, NIP 657-280-78-99

 

© 2022 Sepio 222 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością