sepio-suszarki-sufitowe-produkcja-suszarki-na-pranie-deski-do-prasowania-dozowniki-akcesoria-do-domu-lazienki
 1. pl
 2. en
 3. bg
 4. ro
 5. sl
 6. hu

Zamawiający:

Sepio Sp. z o.o. Sp. K.

Włoszczowice 222

28-404 Włoszczowice

NIP 657 280 78 99

 

1. Cel zamówienia

Wyłonienie dostawcy środków trwałych i licencji. 

 

2. Termin naboru ofert: 26.09.2022

 

3. Kody CPV

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7  Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30231000-7  Ekrany i konsole komputerowe 

30214000-2  Stacje robocze 

30216130-6  Czytniki kodu kreskowego 

30123000-7 Maszyny biurowe i przemysłowe

 

4. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

a) sprzętu o minimalnych parametrach:

- kolektor/terminal danych wraz z systemem kodowania kreskowego - 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne: 

terminal do kodowania towarów z wbudowanym oprogramowaniem Android -  wbudowane oprogramowanie, 

wyświetlacz dotykowy, 

skaner odczytu kodów 1D i 2D, 

moduły komunikacyjne Bluetooth, NFC i Wi-Fi, 

bateria zapasowa, 

stacja dokująca do ładowania, 

futerał z paskiem do zawieszenia na ramię

 

- sprzęt komputerowy (laptop) - 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne: 

ekran 15,6” lub większy

dysk 512 GB lub większy, 

typ dysku SSD, 

Windows 10 Professional lub wyższy, 

procesor 5 generacji lub wyższy, 

Pamięć RAM 8GB lub większa, 

typ pamięci DDR4,

złącza: USB 2.0, USB C, HDMI, 

rozdzielczość ekranu Full HD,

moduły komunikacyjne Wi-Fi, LAN, Bluetooth,

kabel zasilający.

 

- sprzęt komputerowy (stacjonarna stacja robocza wraz z monitorem) - 1 komplet

Minimalne wymagania techniczne dla stacji roboczej: 

procesor 7 generacji, 

pamięć RAM 8GB lub większa, 

Windows 10 Professional lub wyższy, 

typ dysku HDD, dysk 512 GB lub większy, 

złącza: USB 2.0 min. 2 szt., USB C, RJ-45, HDMI, 

moduły komunikacyjne Wi-Fi, LAN,

kabel zasilający.

Minimalne wymagania techniczne dla monitora:

przekątna 22”,

LED,

matryca matowa,

rozdzielczość ekranu Full HD,

złącza: HDMI lub VGA lub DisplayPort.

 

- sprzęt komputerowy (klawiatura i mysz do stacji roboczej stacjonarnej) - 1 komplet

Minimalne wymagania techniczne dla klawiatury:

przewodowa,

interfejs USB,

podpórka pod nadgarstki.

Wymagania techniczne mysz:

przewodowa,

interfejs USB.

 

- gilotyna do etykiet - 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne: 

długość linii cięcia min 460 mm do 580 mm,

rodzaj obcinarki nożycowa,

ogranicznik formatu,

docisk ciętego papieru.

 

b) licencji:

- oprogramowanie MS Office 2021 (lub wersja wyższa) dla dwóch stacji roboczych – 2 szt.

- licencje oprogramowania obejmujące moduły: dostęp administracyjny, zamówienia dla stanowiska magazynowego, sprzedaż - 2 komplety

- oprogramowanie - mobilny dostęp do modułu sprzedaży - 1 szt.

 

UWAGA

Obecnie w Sepio użytkowane jest oprogramowanie ERP w postaci systemu COMARCH ERP XL. 

Dla licencji:

- oprogramowanie obejmujące dostęp administracyjny, magazynier, sprzedaż 

- oprogramowanie - mobilny dostęp do modułu sprzedaży

dostawca może zaoferować dowolne licencje oprogramowania. Musi natomiast zapewnić ich komunikację z istniejącym ERP. Działanie tych licencji nie może zaburzać działania istniejącego systemu ERP.

COMARCH ERP XL jest systemem, który daje szerokie możliwości integracji/komunikacji z aplikacjami zewnętrznymi (funkcje API, za pomocą których można zapewnić bezpieczną wymianę danych).

 

 

ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

W każdym przypadku dopuszczalne jest zastosowanie dowolnie skomponowanych rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania minimalnych wymaganych parametrów technicznych wyżej wymienionych. 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia/załącznikach do zapytania zawarte jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, czyli takie, które zagwarantują realizację Przedmiotu zamówienia w zgodzie z zapisami opisu Przedmiotu zamówienia/załączników i zapewnią 

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych, niż parametry założone jako minimalne, wynikające z dokumentacji zapytania.

Jeżeli w opisie Przedmiotu zamówienia lub załącznikach do zapytania wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego i parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności środków trwałych i licencji, nie gorszego niż przywołany w zapytaniu.

Za równoważne uznaje się zatem rozwiązania posiadające cechy i parametry, spełniające wymagania minimalne przedstawione w  zapytaniu, które pozwolą zachować wszystkim systemom, urządzeniom, wyrobom, parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłowe ich działanie i współpracę z innymi systemami, urządzeniami lub wyrobami, w sposób założony przez Zamawiającego.

 

5. Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin dostawy nie może przekroczyć 3 miesięcy od daty podpisania umowy dostawy.

 

6. Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć:

 • przesłać elektronicznie na adres e-mail marketing@sepio.com.pl  
 • lub osobiście lub pocztą/ kurierem na adres:

Sepio Sp. z o.o. Sp. K.

Włoszczowice 222

28-404 Włoszczowice

Składając ofertę osobiście lub pocztą/kurierem należy mieć na uwadze, że biuro czynne jest w godzinach 7.30 do 15.30.

Decyduje data wpływu oferty do kancelarii lub na e-mail Zamawiającego. 

Ofertę należy złożyć:

- w przypadku złożenia osobistego, pocztą/kurierem - w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz zapisem np. Oferta – sprzęt i licencje.

-  w przypadku przesłania na e-mail - w tytule maila umieścić zapis np. Oferta – sprzęt i licencje 

a wszystkie wymagane dokumenty w postaci skanów załączyć do maila.

 

7. Kontakt z Zamawiającym

Osobą wyznaczoną do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest:

Olga Szczepańska

728 704 864

marketing@sepio.com.pl  

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty

 • Każdy z Oferentów składa tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Oferenta spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. 
 • Oferty należy składać w języku polskim. 
 • Oferty należy składać z wykorzystaniem wzoru formularza ofertowego, przesłanego wraz z niniejszym zapytaniem.
 • Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Do oferty należy dołączyć aktualny (nie starszy niż 30 dni) dokument 
 • rejestrowy (wyciąg z CEIDG/KRS). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Oferenta lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane zgodnie z opisaną metodą reprezentacji. W przypadku składania podpisów przez osoby inne niż uprawnione w dokumencie rejestrowym, do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta.
 • Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i obejmować całość przedmiotu zamówienia. 
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 • Termin związania ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 • Oferent, składając ofertę, potwierdza, że akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy.
 • Cena nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy. 
 • Zamawiający, w razie wystąpienia niejasności/niespójności/braku możliwości weryfikacji spełnienia wymogów zapytania, może wezwać oferentów do wyjaśnień/uzupełnień. Złożone wyjaśnienia/uzupełnienia nie mogą prowadzić do zmiany warunków oferty. Oferent może wyjaśnić/uzupełnić tylko kwestie, o które zapyta Zamawiający. Wyjaśnień/uzupełnień będzie można dokonać jeden raz na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania od Zamawiającego. W przypadku braku odpowiedzi lub gdy udzielona odpowiedź nadal nie daje podstaw do usunięcia niejasności/niespójności/braku możliwości weryfikacji spełnienia wymogów zapytania, oferta podlega odrzuceniu.

 

9.  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta:

- Kompletnie uzupełniony Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z dwoma oświadczeniami.

- Dokument rejestrowy

- Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta - o ile prawo do reprezentowania Oferenta nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

 

10. Wykluczenia

 • Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą polegające w szczególności na: 

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

-pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym. Brak spełnienia powyższego warunku lub niezłożenie oświadczenia oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

Powyższe kryteria będą rozpatrywane na zasadzie: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Oferty nie spełniające powyższych wymogów podlegają odrzuceniu.

 

 • Zamówienie nie może być udzielone podmiotom, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

 

Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularzu ofertowym. Brak spełnienia powyższego warunku lub niezłożenie oświadczenia oznacza wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

Powyższe kryteria będą rozpatrywane na zasadzie: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Oferty nie spełniające powyższych wymogów podlegają odrzuceniu.

 

11. Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłącznie w formie pisemnego aneksu w punktach dotyczących zakresu, terminu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadkach:

-uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych),

-obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, na wniosek każdej ze stron,  w drodze wspólnych zgodnych ustaleń, pod warunkiem, że zmiany będą korzystne dla Zamawiającego,

-okoliczności siły wyższej,

-w każdym przypadku, gdy na realizację zlecenia ma wpływ pandemia oraz konflikt zbrojny na Ukrainie,

-zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania i w okresie realizacji umowy.

 

12. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Cena netto – waga punktowa 100 pkt.(100%)  

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

Najniższa cena oferty netto spośród wszystkich ofert nieodrzuconych / Cena netto wskazana w badanej ofercie x100 

Zamawiającemu zależy na uzyskaniu najniższej ceny netto.

Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

13. Wybór dostawcy 

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom bezwzględnym, określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, odmówił podpisania umowy. 

 

14. Ogłoszenie wyników

O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi Oferentów w taki sam sposób, w jaki poinformował o naborze ofert.

 

15. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymogami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informuję że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sepio Sp. z o.o. Sp. K. - dalej Administrator. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zawartej Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b). 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy. Po zakończeniu współpracy dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,  z wyłączeniem danych, których przechowywanie wymagają inne przepisy szczegółowe.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 
 • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 
 • żądania od Administratora usunięcia danych, 
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 
 • przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, 
 • wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia, 
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

16. Informacja dodatkowa

 • Zamawiający ma prawo do unieważnienia/anulowania/pozostawienia bez rozstrzygnięcia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny a oferentom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. 
 • W toku realizacji zamówienia przewiduje się możliwość zastosowania etapowej realizacji przedmiotu zamówienia a tym samym płatności częściowych za zrealizowane etapy, w sposób, który zostanie ustalony między Zamawiającym i Wykonawcą/Dostawcą na etapie podpisywania umowy.

 

Załączniki:

- Wzór umowy na dostawę sprzętu i licencji

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

Została wybrana oferta:

NETCOM s.c. Marek Sierak, P. Porosło, J. Gniady
Ul. Przemysłowa 4e
33-100 Tarnów
NIP 993 009 91 09
oferowana cena netto: 43 000,50 zł

Pozostałe oferty:
1.MSoft sp. j. Stępień, Słowik
Ul. Marii i Bolesława Wysłouchów 30A/42
30-611 Kraków
NIP 679 310 66 81
oferowana cena netto: 49800,00 zł
Oferta nie była brana pod uwagę ze względu na braki,
uniemożliwiające sprawdzenie czy oferta spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego.

2.NETRIX S.A.
Ul. Wojciechowska 31
20-704 Lublin
NIP 712 329 98 56
oferowana cena netto: 43872,00 zł

3.K3 System Sp. z o.o.
K3 Business Park
Ul. Kosmatki 70
03-982 Warszawa
NIP 952 174 38 14
oferowana cena netto: 47258,00 zł

 

Termin składania ofert: 26.09.2022

14 September 2022

Zapytanie ofertowe - Dostawa środków trwałych i licencji

Dostarczenie m.in. sprzętu komputerowego oraz licencji/oprogramowania .

 

Social Media

Sepio 222 Spółka z ogrniczoną odpowiedzialnością

Włoszczowice, ul. Leśna 1, 28-404 Kije/Poland ,

Tel. +48 41 344 99 39, NIP 657-280-78-99

 

© 2022 Sepio 222 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością